Биографија на Илија Јастревски од Лешок-Риека

Илија Митов Јастревски е роден во Лешок, каде завршува основно образование.

Biografija na Ilija Jastrevski od Lesok – Rieka