КНИГИ НА МИТКО СПИРОСКИ ВО ПОДГОТОВКА-Циклус: Л Е Ш О К

На оваа страница ќе   објавувам делови од книгите кои ги пишувам и кои треба да се публикуваат, а тоа  се следните книги:

1. Моите учители и моите соученици

2. Убавините на Лешок во фотографии

3. Лешок од Македонија во фотографии

4. Македонско име-Macedonian name

5. Топонимите во Лешок

6. Здружение ЛЕШОК (2001-2006)

7. Традиционални македонски забавни детски игри во Лешок

8. ЛЕШОК-Песни од душа

9. ЛЕШОК во моето срце и мојата душа

Leave a Reply