КНИГИ НА МИТКО СПИРОСКИ-Циклус-Л Е Ш О К -2

ПУБЛИКАЦИИ 2024 година:

НОВОСТИ:

  • На  ден (сабота) 24  Мај 2024  година – по повод Празникот на  Св. Кирил и Методиј, авторот Митко Поп Спироски  од Лешок,  ја објави книгата:

ГЕНЕРАЦИЈА УЧЕНИЦИ  1949/50 ГОДИНА ВО УЧИЛИШТАТА И  ГИМНАЗИЈА КИРИЛ ПЕЈЧИНОВИЌ  ( Лешок, Теарце и Тетово )

Книгата  е  отпечатена  во хартија во боја  на  184  страни, со  над  870 фотографии и портрети.

Ова е  втора книга која  авторот Митко Поп Спироски , која  ја посветува на Св. Кирил Лешочки, новиот светител на Македонската православна црква – Охридска  архиепископија.   Во книгата е втиснат   25 Март  2024 година , а тоа е Празникот на нашиот светител Кирил Лешочки.

Книгата е посветена  и  на својата Генерација ученици родени 1949/50 година  и на учителите и професорите, кои не учеа  во училиштата во Лешок и Теарце и во Гимназијата Кирил  Пејчиновиќ, Тетово, а кои го носеа името на јеромонахот Кирил Пејчиновиќ.

Книгата во хартиена форма, ја печатеше: Печатницата АЛМА, Скопје.

Во текот на 2024 година  и оваа книга ќе ја  публикувам  и во Електронска форма.

Најнапред  тука ќе  го   објавам Насловот-Кориците на книгата,  Содржина, Посвета, Лица кои ми помогнаа-соработници, Библиографија, а  постепено ќе   внесувам одредени поглавија од  книгата во ПДФ формат.

автор:      Митко Поп  Спироски

Оваа Книга, претставува дополнување и проширување на книгата од  2019 година под  наслов: Мојата Генерација ученици 1949/50 од  Лешок, Македонија, во која беа  опфатени Генерацијата ученици 1949/50 од  основното училиште во Лешок и Осмолетката во Теарце, при што во оваа книга  скратив многу текст кој се  однесуваше  за Генрацијата ученици  кои учевме во  Лешок и Теарце. Во оваа книга најголем простор завзема Генерацијата ученици 1949/50 година, кои учевме во Гимназијата Кирил Пејчиновиќ во Тетово. Во книгата има посебни поглавија  и за  Генерацијата студенти на Економскиот факултет во Скопје, како и за  моите работни ангажирања  во СОК на СРМ-Централа во Скопје и во ТИМ Консалтинг, Скопје.

Во продолжение внесувам  поглавија од книгата во ПДФ формат:

А. ГИМНАЗИЈА Кирил Пејчиновиќ, Тетово

Б. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ Кирил Пејчиновиќ, Лешок
В.  ОСМОЛЕТКА Кирил Пејчиновиќ, Теарце
Г.   ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ, Скопје
Д.   СОК на РМ – ЦЕНТРАЛА, Скопје
Е.   ТИМ Конслатинг,  Скопје
Повелете погледнете ја и преземете ја целата книга.

Ж.  ЦЕЛА КНИГА ( 184 страни) ВО ПДФ ФОРМАТ:

Генерација ученици 1949/50- наслов

 ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

ПУБЛИКАЦИИ 2024 година:

НОВОСТИ:

На 25 Март 2024  година, авторот Митко Поп Спироски  од Лешок,  ја објави книгата:

РЕЧНИК НА   ЗБОРОВИ ГОВОРЕНИ ВО  ЛЕШОК, МАКЕДОНИЈА -Лешочки говор (Љешечки гоор).

Книгата  ја посветувам  на  Свети Кирил Лешочки,  новиот светител на Македонската православна црква – Охридска  архиепископија.

Книгата-РЕЧНИК, претставува Мала Лешочка  енциклопедија и  во  сите  31-а  букви од  македонската азбука ( од  А до Ш)  се   запишани  над 2000 именки, околу 400  глаголи, над 300 придавки и др.

Од вкупниот број на именки, запишани се  преку 536 имиња на: населени места  над  48 зборови, топоними 166, родови и фамилии 93, цркви, слави и верски празници 143 и преку 86  зборови имиња  на лица, прекари и др.

Книгата-Речникот  е  отпечатен  во хартија во боја  на  320  страни.

Во текот на 2024 година  книгата ќе ја  публикувам  и во Електронска форма.

Најнапред ќе  го   објавам Насловот-Кориците на книгата, Посвета и Содржината, а  подоцна постепено ќе  внесувам одредени поглавија од  книгата во ПДФ формат.

авторот :      Митко Поп  Спироски

Книгата во хартиена форма, ја печатеше: Печатницата АЛМА, Скопје.

РЕЧНИК на  зборови говорени во Лешок, Македонија
Корица-Насловна-Речник
Корица- Речник- задна
РЕЧНИК на зборови говорени во Лешок, Македонија-Корица- крајна

Во продолжение  внесувам: Корици, Наслов, Посвета,Содржина  на Речникот и Ојаснување (1)  и Објаснување (2)

А.  ВОВЕД  ВО РЕЧНИКОТ
Б.  РЕЧНИК -АЗБУКА  ( од  буква А  до буква Ш )
В.  ЗАВРШНИ  ПОГЛАВЈА  ВО  РЕЧНИКОТ-ЕНЦИКЛОПЕДИЈА
Повелете погледајте ја и превземете ја целата книга.
Г.   РЕЧНИК-ЦЕЛА ХАРТИЕНА  КНИГА ( 318 страни) – ПДФ  ФОРМАТ:
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

ПУБЛИКАЦИИ 2022 година:

НОВОСТИ,

Во Август 2022 година, излезе  од  печат книгата:

ЛЕШАНИТЕ И ЛЕШОЧКИОТ МАНАСТИР  ЗА ИСТОРИЈАТА  НА  МАКЕДОНИЈА И МАКЕДОНЦИТЕ 

од  авторите:  Илија Петрушевски  и  Митко Поп Спироски, родени во Лешок.

Повеќе за содржината на книгата во електронска форма, видете на оваа страница,  под:

Книгата во хартиена форма, ја печатеше и издаде: Печатницата НАПРЕДОК  од  Тетово.

Во продолжение ќе ја дадеме Содржината со Предговор и Вовед на книгата.

Поглавие бр. 1

Подолу го внесуваме поглавието: УЧЕСНИЦИ И ЗАГИНАТИ ЛЕШАНИ ВО ВОЈНИТЕ  ОД  1903 до 2001 ГОДИНА,  со поднасловите, од авторите: Илија Петрушевски  и  Митко Поп Спироски,  тоа:

Поглавие бр. 2

Поглавие бр. 3

Поглавие бр. 4

Лешани и Лешочкиот манастир за историјата на Македонија и Македонците, автори: Илија Петрушевски и Митко Поп Спироски
Лешани и Лешочкиот манастир за историјата на Македонија и Македонците, автори: Илија Петрушевски и Митко Поп Спироски
Лешани и Лешочкиот манастир за историјата на Македонија и Македонците, автори: Илија Петрушевски и Митко Поп Спироски-корица-позади
Повелете погледнете ја и преземете ја целата книга.
ЦЕЛА КНИГА  ( 148 страни) –  ПДФ ФОРМАТ:
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

ПУБЛИКАЦИИ 2020 година

Подолу  ги внесувам двете книги (ред. бр. 3  и ред. бр. 4) под  ист наслов: Лешок од Македонија во фотографии,  (хартиена и електронска),  кои ги публикував во 2020 година:

Лешок од Македонија во фотографии         ( книга во Хартија)

Автор: Митко Спироски -Лешочки, КНИГА: Лешок од  Македонија во фотографии, Лешок-Скопје, Октомври 2020 ;  = Autor: Mitko – Spiroski Lesocki, BOOK: Lesok from Macedonia in photos, Lesok-Skopje, October,2020;

Оваа книга ја публикував во две верзии, во Хартиена форма на 255 страници во Јуни 2020 година и втората верзија  на оваа книга е во Електронска форма  на ЦД Диск на 355 страници и истата ја публикував во  Октомври 2020 година.

Повелете погледнете ја и преземете ја целата книга.
ЦЕЛА ХАРТИЕНА КНИГА  ( 255 страни) –  ПДФ ФОРМАТ:
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Лешок од Македонија во фотографии         ( Електронска книга- ЦД Диск)

Во Електронската книга на ЦД Диск имам внесено 355 страници во ПДФ формат и  осум поднаслови, кои ги обележив со звездичка *)  и во  однос на книгата  во фотограхии во хартија, во оваа книга имам проширен текст и многу повеќе  фотографии, од  причина што со ПДФ форматот, има многу поголема квалитет на фотографиите. 

Во продолжение внесувам потточки од овие  осум  поднаслови, кои ги обележив со звездичка*) и тоа:

Лешок од Македонија во фотографии-Електронска книга – Lesok from Macedonia in photos-Electronic book
Лешок-од-Македонија-во-фотпграфии-Електронска-книга-на-ЦД-и-Хартиена-книга
Лешок-од-Македонија-во-фотпграфии-Електронска-книга-на-ЦД-и-Хартиена-книга
Повелете погледнете ја и преземете ја целата книга.
ЦЕЛА ЕЛЕКТРОНСКА КНИГА  ( 355 страни) –  ПДФ ФОРМАТ:

Во продолжение го внесувам насловот-корици  на КНИГАТА во Хартија: Лешок од  Македонија во Фотографии од авторот Митко Спироски, од  Лешок, односно  на англиски  јазик- BOOK: Lesok from Macedonia in photos, by Mitko Spiroski from Lesok.

КНИГА-BOOK-Lesok-from-Macedonia-in-photos-by-Mitko-Spiroski-Lesocki-Лешок-од-Македонија-во-фотографии-Митко-Спироски-Лешочки
КНИГА- BOOK- ЛЕШОК-ОД-МАКЕДОНИЈА-ВО-ФОТОГРАФИИ-автор-Митко-Спироски-Лешочки- Lesok from Macedonia in photos-autor-Mitko Spiroski Lesocki
КНИГА-Корица-Позади-Лешок од Македонија во фотографии од Митко Спироски-BOOK-Cover-Lesok from Macedonia in photos, by Mitko Spiroski
BOOK- Lesok from Macedonia i photos by Mitko Spiroski-КНИГА-Лешок од Македонија во фотографии од Митко Спироски

Прввата фотографија од  Лешок и Лешочкиот манастир е  од 1905 година , во времето на Сардисување на Лешочкиот манастир

Лешок-и-Лешочкиот-манастир-најстара-фотографија-1905-година
Трпо поп Спиров Онуфриевски, Македонска машка носија -1915-Најстара фотографија од Лешок, 1915
Трпо поп Спиров Онуфриевски и Симче Момировски, Прва светска војна, како бугарски војници 1916-Најстара фотографија на војници од Лешок,
Куќите на поп Спиро Онуфриевски од родот Лалошои, Лешок, 1917, Најстара фотографија од селото Лешок
Ученици во црковното училиште и поп Глигорие поп Спиров Онуфриевски, Лешок,1917, Најстара фотографија од ученици во Лешок
Свадбата на Трпо и Цвета Онуфриевски од родот Лалошои, 21 јули 2017- Прва фамилијарна фотографија од Лешок
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

ПУБЛИКАЦИИ 2019  година

Подолу  ги внесувам двете книги  (хартиена и електронска),  кои ги публикував во 2019 година:
1.  Мојата Генерација ученици 1949/50 од  Лешок, Македонија ( хартиена)
2. Мојата Генерација ученици 1949/50 од  Лешок, Македонија (електронска)

Оваа книга е припремена и објавена во декември 2019 година, како  хартиена книга и како електронска книга  на ЦД-Диск.

Книгите се  публикувани  на македонски јазик и на англиски јазик.

Во продолжение ќе  ги објавам кориците односно насловите  на  двете книги ( хартиена и Електронска ), ќе  ја објавам содржината на македонски јазик  и на англиски јазик (  content ).

Мојата Генерација ученици 1949/50 од  Лешок, Македонија

Во продолжение ќе објавам   поднаслови од книгата.

Повелете погледнете ја и преземете ја целата книга.

ЦЕЛА ХАРТИЕНА КНИГА ( 203 страни) – ПДФ  ФОРМАТ:

Во продолжение ги давам кориците на книгата во хартиена форма ( насловна и позади) и корицата на Електронската кбига  на ЦД Диск.

КНИГА-BOOK-Митко Поп Спироски-Мојата Генерација ученици 1949-50 од Лешок, Македонија-Mitko Pop Spiroski- Мy Generation students 1949-50 from Lesok, Macedonia-CD-Elektronska kniga
КНИГА-МОЈАТА ГЕНЕРАЦИЈА УЧЕНИЦИ 1949-50 ОД ЛЕШОК, МАКЕДОНИЈА- Митко Спироски, Лешок, Македонија
КНИГА-Мојата генерација ученици 1949-50 од Лешок, Македонија- автор- Митко Поп Спироски, Лешок
КНИГА-Мојата-генерација-ученици-1949-50-од-Лешок-Македонија-автор-Митко-Поп-Спироски-Лешок-Македонија
Мојата-генерација-ученици-1949-50-од-Лешок-Македонија-автор-Митко-Поп-Спироски-Лешок-Македонија
Повелете погледнете ја и преземете ја целата книга.
ЦЕЛА ЕЛЕКТРОНСКА КНИГА  ( 203 страни) –  ПДФ ФОРМАТ:
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Подолу ги внесувам книгите кои планирам да ги објавам во  оваа 2022 година, како и во наредните: 2023, 2024  ……..    години и тоа:
 -Моите учители и моите соученици од  Лешок и Македонија ( Лешок, Теарце, Тетово и Скопје )
-Убавините на Лешок во фотографии
– Македонско име-Macedonian name
– Топонимите во Лешок, Македонија
– Здружение ЛЕШОК  од Скопје (2001-2006)
– Традиционални македонски забавни детски игри во Лешок, Македонија
– ЛЕШОК-Песни од душа
– ЛЕШОК во моето срце и мојата душа
– Куќите на родот Лалошои од Лешок, Македонија
– Споменик на загинати Лешочани  во војните во 20 и 21  век

Leave a Reply