НОВИ ФАМИЛИИ ОД РОДОТ ЛАЛОШОИ-ОНУФРИЕВСКИ од Лешок