Шесто колено-поп Спиро

Поп Спиро Онуфриевски, некаде се води како Симоновски е син на поп Онуфрие (поп Онче), а внук е на поп Симон. Поп Спиро бил јака личност и имал голема национална и патриотска свест за ослободување и за автономија на Македонија. Спиро бил член на ВМРО и многу активен во Подгора и Долни Полог за ширење на активностите на организацијата за време и после Илинденското востание. За време на сардисувањето на Лешочкиот манастир бил затворен во затворот во Скопје, заедно со двајцата браќа Јасре и Атанас, како и со десетина лица од Лешок и соседните села.