Биографија на Александар Попов од Лешок-Софија

Александар (Сандро) Михајлов Попов, потекнува од свештеничкиот  род Лалошои-Главинои од Лешок, кој е  роден во Лешок, каде завршува основно училиште и како дете со родителите е  преселен во Софија. Сандро е еден од значајните лица од нашиот род и ние  со него се  гордееме.

  1. Биографија на Александар Михајлов Попов, Лешок-Софија
  2. Tabela br.18 – Familija JASTREVSKI od Lesok,, Makedonija

Leave a Reply