ЛЕШОК-ВТОРА ГЕНЕРАЦИЈА ФОТОГРАФИ И ИМАТЕЛИ НА ФОТОГРАФИИ

Во втората генерација фотографи односно иматели на фотографии во книгата ги внесов трите лица, кои се родени во Лешок и тоа:

  1. Илија Митов Јастревски, роден во Лешок, Македонија, а живее во Риека, Хрватска
  2. Александар Михајлов Попов, роден во Лешок, Македонија, а живее во Софија, Бугарија и
  3. Столе Форчев Богдановски, роден во Лешок, Македонија и цел живот живееше во Лешок.

Leave a Reply