КНИГИ НА МИТКО СПИРОСКИ-Циклус-Л Е Ш О К

На оваа страница ќе   објавувам делови од книгите кои ги пишувам и кои треба да се публикуваат во 2019, 2020, 2021  и  2022 година, а тоа  се следните  12 книги:

Подолу ја внесувам книгата од 2019 година:
1. Мојата Генерација ученици 1949/50 од  Лешок, Македонија

Оваа книга е припремена и објавена во декември 2019 година, како  хартиена книга и како електронска книга  на ЦД-Диск.

Книгите се  публикувани  на македонски јазик и на англиски јазик.

Во продолжение ќе  ги објавам кориците односно насловите  на  двете книги ( хартиена и Електронска ), ќе  ја објавам содржината на македонски јазик  и на англиски јазик (  content ). Во продолжение ќе објавам  на Веб сјатот  неколку поднаслови.

Во продолжение ги давам кориците на книгата во хартиена форма ( насловна и позади) и корицата на Електронската кбига  на ЦД Диск.

КНИГА-BOOK-Митко Поп Спироски-Мојата Генерација ученици 1949-50 од Лешок, Македонија-Mitko Pop Spiroski- Мy Generation students 1949-50 from Lesok, Macedonia-CD-Elektronska kniga
КНИГА-МОЈАТА ГЕНЕРАЦИЈА УЧЕНИЦИ 1949-50 ОД ЛЕШОК, МАКЕДОНИЈА- Митко Спироски, Лешок, Македонија
КНИГА-Мојата генерација ученици 1949-50 од Лешок, Македонија- автор- Митко Поп Спироски, Лешок
КНИГА-Мојата-генерација-ученици-1949-50-од-Лешок-Македонија-автор-Митко-Поп-Спироски-Лешок-Македонија
Мојата-генерација-ученици-1949-50-од-Лешок-Македонија-автор-Митко-Поп-Спироски-Лешок-Македонија
Подолу ја внесувам книгата од 2020 година:
2. Лешок од Македонија во фотографии ( книга во Хартија)

Автор: Митко Спироски -Лешочки, КНИГА: Лешок од  Македонија во фотографии, Лешок-Скопје, Октомври 2020 ;  = Autor: Mitko – Spiroski Lesocki, BOOK: Lesok from Macedonia in photos, Lesok-Skopje, October,2020;

Оваа книга ја публикував во две верзии, во Хартиена форма на 255 страници во Јуни 2020 година и втората верзија  на оваа книга е во Електронска форма  на ЦД Диск на 355 страници и истата ја публикував во  Октомври 2020 година.

2. Лешок од Македонија во фотографии ( Електронска книга- ЦД Диск)

Во Електронската книга на ЦД Диск имам внесено 355 страници во ПДФ формат и  осум поднаслови, кои ги обележив со звездичка *) имам проширен текст и многу повеќе  фотографии, од  причина што со ПДФ форматот, имам многу поголема квалитет на фотографиите. 

Во продолжение внесувам потточки од овие  осум  поднаслови, кои ги обележив со звездичка*) и тоа:

Лешок од Македонија во фотографии-Електронска книга – Lesok from Macedonia in photos-Electronic book
Лешок-од-Македонија-во-фотпграфии-Електронска-книга-на-ЦД-и-Хартиена-книга
Лешок-од-Македонија-во-фотпграфии-Електронска-книга-на-ЦД-и-Хартиена-книга

Во продолжение го внесувам насловот-корици  на КНИГАТА во Хартија: Лешок од  Македонија во Фотографии од авторот Митко Спироски, од  Лешок, односно  на англиски  јазик- BOOK: Lesok from Macedonia in photos, by Mitko Spiroski from Lesok.

КНИГА-BOOK-Lesok-from-Macedonia-in-photos-by-Mitko-Spiroski-Lesocki-Лешок-од-Македонија-во-фотографии-Митко-Спироски-Лешочки
КНИГА- BOOK- ЛЕШОК-ОД-МАКЕДОНИЈА-ВО-ФОТОГРАФИИ-автор-Митко-Спироски-Лешочки- Lesok from Macedonia in photos-autor-Mitko Spiroski Lesocki
КНИГА-Корица-Позади-Лешок од Македонија во фотографии од Митко Спироски-BOOK-Cover-Lesok from Macedonia in photos, by Mitko Spiroski
BOOK- Lesok from Macedonia i photos by Mitko Spiroski-КНИГА-Лешок од Македонија во фотографии од Митко Спироски

Прввата фотографија од  Лешок и Лешочкиот манастир е  од 1905 година , во времето на Сардисување на Лешочкиот манастир

Лешок-и-Лешочкиот-манастир-најстара-фотографија-1905-година
Трпо поп Спиров Онуфриевски, Македонска машка носија -1915-Најстара фотографија од Лешок, 1915
Трпо поп Спиров Онуфриевски и Симче Момировски, Прва светска војна, како бугарски војници 1916-Најстара фотографија на војници од Лешок,
Куќите на поп Спиро Онуфриевски од родот Лалошои, Лешок, 1917, Најстара фотографија од селото Лешок
Ученици во црковното училиште и поп Глигорие поп Спиров Онуфриевски, Лешок,1917, Најстара фотографија од ученици во Лешок
Свадбата на Трпо и Цвета Онуфриевски од родот Лалошои, 21 јули 2017- Прва фамилијарна фотографија од Лешок
Подолу ја внесувам книгата од 2020 година:
3. Моите учители и моите соученици од  Лешок и Македонија ( Лешок, Теарце, Тетово и Скопје )
Подолу  ги внесувам книгите кои планирам да ги објавам  во  2021 и 2022  година:
4. Убавините на Лешок во фотографии
5. Македонско име-Macedonian name
6. Топонимите во Лешок, Македонија
7. Здружение ЛЕШОК  од Скопје (2001-2006)
8. Традиционални македонски забавни детски игри во Лешок, Македонија
9. ЛЕШОК-Песни од душа
10. ЛЕШОК во моето срце и мојата душа
11. Куќите на родот Лалошои од Лешок, Македонија
12. Споменик на загинати Лешочани  во војните во 20 и 21  век

Leave a Reply