КНИГИ НА МИТКО СПИРОСКИ-Циклус-Л Е Ш О К

НОВОСТИ, Излезе  од  печат книгата: ЛЕШАНИТЕ И ЛЕШОЧКИОТ МАНАСТИР  ЗА ИСТОРИЈАТА  НА  МАКЕДОНИЈА И МАКЕДОНЦИТЕ , од  авторите:  Илија Петрушевски  и  Митко Поп Спироски, родени во Лешок.

Повеќе за содржината на книгата во електронска форма, видете на оваа страница,  под:

ПУБЛИКАЦИИ 2022 година,

Книгата во хартиена форма, ја печатеше и издаде: Печатницата НАПРЕДОК  од  Тетово.

Бр. 5.  ЛЕШАНИТЕ И ЛЕШОЧКИОТ МАНАСТИР  ЗА ИСТОРИЈАТА НА  МАКЕДОНИЈА И МАКЕДОНЦИТЕ

Во продолжение ќе ја дадеме Содржината со Предговор и Вовед на книгата.

Поглавие бр. 1

Подолу го внесуваме поглавието: УЧЕСНИЦИ И ЗАГИНАТИ ЛЕШАНИ ВО ВОЈНИТЕ  ОД  1903 до 2001 ГОДИНА,  со поднасловите, од авторите: Илија Петрушевски  и  Митко Поп Спироски,  тоа:

Поглавие бр. 2

Поглавие бр. 3

Поглавие бр. 4

Лешани и Лешочкиот манастир за историјата на Македонија и Македонците, автори: Илија Петрушевски и Митко Поп Спироски
Лешани и Лешочкиот манастир за историјата на Македонија и Македонците, автори: Илија Петрушевски и Митко Поп Спироски
Лешани и Лешочкиот манастир за историјата на Македонија и Македонците, автори: Илија Петрушевски и Митко Поп Спироски-корица-позади
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Подолу,  објавувам делови од книгите кои ги пишував 2019, 2020 и 2021, како  и  книгите  кои ќе  ги објавам во наредните години.

ПУБЛИКАЦИИ 2019  година
Подолу  ги внесувам двете книги  (хартиена и електронска),  кои ги публикував во 2019 година:
1.  Мојата Генерација ученици 1949/50 од  Лешок, Македонија ( хартиена)
2. Мојата Генерација ученици 1949/50 од  Лешок, Македонија (електронска)

Оваа книга е припремена и објавена во декември 2019 година, како  хартиена книга и како електронска книга  на ЦД-Диск.

Книгите се  публикувани  на македонски јазик и на англиски јазик.

Во продолжение ќе  ги објавам кориците односно насловите  на  двете книги ( хартиена и Електронска ), ќе  ја објавам содржината на македонски јазик  и на англиски јазик (  content ). Во продолжение ќе објавам  на Веб сјатот  неколку поднаслови.

Во продолжение ги давам кориците на книгата во хартиена форма ( насловна и позади) и корицата на Електронската кбига  на ЦД Диск.

КНИГА-BOOK-Митко Поп Спироски-Мојата Генерација ученици 1949-50 од Лешок, Македонија-Mitko Pop Spiroski- Мy Generation students 1949-50 from Lesok, Macedonia-CD-Elektronska kniga
КНИГА-МОЈАТА ГЕНЕРАЦИЈА УЧЕНИЦИ 1949-50 ОД ЛЕШОК, МАКЕДОНИЈА- Митко Спироски, Лешок, Македонија
КНИГА-Мојата генерација ученици 1949-50 од Лешок, Македонија- автор- Митко Поп Спироски, Лешок
КНИГА-Мојата-генерација-ученици-1949-50-од-Лешок-Македонија-автор-Митко-Поп-Спироски-Лешок-Македонија
Мојата-генерација-ученици-1949-50-од-Лешок-Македонија-автор-Митко-Поп-Спироски-Лешок-Македонија
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
ПУБЛИКАЦИИ 2020 година
Подолу  ги внесувам двете книги (ред. бр. 3  и ред. бр. 4) под  ист наслов: Лешок од Македонија во фотографии,  (хартиена и електронска),  кои ги публикував во 2020 година:
3.  Лешок од Македонија во фотографии ( книга во Хартија)

Автор: Митко Спироски -Лешочки, КНИГА: Лешок од  Македонија во фотографии, Лешок-Скопје, Октомври 2020 ;  = Autor: Mitko – Spiroski Lesocki, BOOK: Lesok from Macedonia in photos, Lesok-Skopje, October,2020;

Оваа книга ја публикував во две верзии, во Хартиена форма на 255 страници во Јуни 2020 година и втората верзија  на оваа книга е во Електронска форма  на ЦД Диск на 355 страници и истата ја публикував во  Октомври 2020 година.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
4.  Лешок од Македонија во фотографии ( Електронска книга- ЦД Диск)

Во Електронската книга на ЦД Диск имам внесено 355 страници во ПДФ формат и  осум поднаслови, кои ги обележив со звездичка *) имам проширен текст и многу повеќе  фотографии, од  причина што со ПДФ форматот, имам многу поголема квалитет на фотографиите. 

Во продолжение внесувам потточки од овие  осум  поднаслови, кои ги обележив со звездичка*) и тоа:

Лешок од Македонија во фотографии-Електронска книга – Lesok from Macedonia in photos-Electronic book
Лешок-од-Македонија-во-фотпграфии-Електронска-книга-на-ЦД-и-Хартиена-книга
Лешок-од-Македонија-во-фотпграфии-Електронска-книга-на-ЦД-и-Хартиена-книга

Во продолжение го внесувам насловот-корици  на КНИГАТА во Хартија: Лешок од  Македонија во Фотографии од авторот Митко Спироски, од  Лешок, односно  на англиски  јазик- BOOK: Lesok from Macedonia in photos, by Mitko Spiroski from Lesok.

КНИГА-BOOK-Lesok-from-Macedonia-in-photos-by-Mitko-Spiroski-Lesocki-Лешок-од-Македонија-во-фотографии-Митко-Спироски-Лешочки
КНИГА- BOOK- ЛЕШОК-ОД-МАКЕДОНИЈА-ВО-ФОТОГРАФИИ-автор-Митко-Спироски-Лешочки- Lesok from Macedonia in photos-autor-Mitko Spiroski Lesocki
КНИГА-Корица-Позади-Лешок од Македонија во фотографии од Митко Спироски-BOOK-Cover-Lesok from Macedonia in photos, by Mitko Spiroski
BOOK- Lesok from Macedonia i photos by Mitko Spiroski-КНИГА-Лешок од Македонија во фотографии од Митко Спироски

Прввата фотографија од  Лешок и Лешочкиот манастир е  од 1905 година , во времето на Сардисување на Лешочкиот манастир

Лешок-и-Лешочкиот-манастир-најстара-фотографија-1905-година
Трпо поп Спиров Онуфриевски, Македонска машка носија -1915-Најстара фотографија од Лешок, 1915
Трпо поп Спиров Онуфриевски и Симче Момировски, Прва светска војна, како бугарски војници 1916-Најстара фотографија на војници од Лешок,
Куќите на поп Спиро Онуфриевски од родот Лалошои, Лешок, 1917, Најстара фотографија од селото Лешок
Ученици во црковното училиште и поп Глигорие поп Спиров Онуфриевски, Лешок,1917, Најстара фотографија од ученици во Лешок
Свадбата на Трпо и Цвета Онуфриевски од родот Лалошои, 21 јули 2017- Прва фамилијарна фотографија од Лешок
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
ПУБЛИКАЦИИ 2022 година
Подолу ја внесувам книгата ( во хартиена форма), која ја напишавме  заедно двајцата Лешани: Илија Петрушевски и Митко Спироски. Книгата  ја  публикувавме  оваа 2022 година:
5.  ЛЕШАНИТЕ И ЛЕШОЧКИОТ МАНАСТИР  ЗА ИСТОРИЈАТА       НА  МАКЕДОНИЈА И МАКЕДОНЦИТЕ
автори: Митко Поп Спироски и Илија Петрушевски

Книгата ја издаде и печати Печатница НАПРЕДОК од  Тетово.

Во продолжение ќе ја дадам Содржината, Предговор и Вовед на книгата.

Подолу го внесуваме поглавието: УЧЕСНИЦИ И ЗАГИНАТИ ЛЕШАНИ ВО ВОЈНИТЕ  ОД  1903 до 2001 ГОДИНА,  со поднасловите од  ова поглавие и тоа:

Лешани и Лешочкиот манастир за историјата на Македонија и Македонците, автори: Илија Петрушевски и Митко Поп Спироски
Лешани и Лешочкиот манастир за историјата на Македонија и Македонците, автори: Илија Петрушевски и Митко Поп Спироски
Лешани и Лешочкиот манастир за историјата на Македонија и Македонците, автори: Илија Петрушевски и Митко Поп Спироски-корица-позади
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Подолу ги внесувам книгите кои планирам да ги објавам во  оваа 2022 година, како и во наредните: 2023, 2024  ……..    години и тоа:
 -Моите учители и моите соученици од  Лешок и Македонија ( Лешок, Теарце, Тетово и Скопје )
-Убавините на Лешок во фотографии
– Македонско име-Macedonian name
– Топонимите во Лешок, Македонија
– Здружение ЛЕШОК  од Скопје (2001-2006)
– Традиционални македонски забавни детски игри во Лешок, Македонија
– ЛЕШОК-Песни од душа
– ЛЕШОК во моето срце и мојата душа
– Куќите на родот Лалошои од Лешок, Македонија
– Споменик на загинати Лешочани  во војните во 20 и 21  век

Leave a Reply