КНИГИ НА МИТКО СПИРОСКИ-Циклус: Л Е Ш О К

Во оваа страница ќе бидат внесувани досегашните напишани и објавени книги, како  и книгите кои ги пишувам, а кои се однесуваат на Лешок.

Досега имам напишано три односно четири книги кои се однесуваат на Лешок и околните села на Полог, и тоа:

  1. Поповската фамилија и род СПИРОСКИ (Онуфриевски-Лалошои-Главинои-Византијци ) од Лешок,Македонија -The  priests family & genus Spiroski ( Onufrievski- Lalosoi – Glavionoi- Vizantijci)  from Lesok, Macedonia, издадена во Елекронска форма во  949 ПДФ  страници на ЦД Диск, Лешок, 2009;
  2. Македонски народни песни од Полог(Macedonian folk song from Polog, Macedonia, издадена издадена во Елекронска форма во  360 ПДФ  страници на ЦД Диск, Лешок, 2010;
  3. ЛЕШОК-60 ГОДИНИ СПОРТ (фудбал,одбојка..)-LESOK-60 YEARS SPORT (Football, volleyball etc.), издадена издадена во Елекронска форма во  412 ПДФ  страници на ЦД Диск, Лешок, 2010;
  4. Мојата Генерација ученици 1949/50 од  Лешок, Македонија-My generation students 1949/50 from Lesok, Macedonia, издадена во хартиена  форма на 203 страници,Лешок, Јануари, 2019;
  5. Мојата Генерација ученици 1949/50 од  Лешок, Македонија-My generation students 1949/50 from Lesok, Macedonia, издадена во Електронска форма на 203  ПДФ страници на ЦД Диск,Лешок, Декември,2019;
  6. Лешок од  Македонија во фотографии – Lesok from Macedonia in photos, издадена во хартиена форма на 255 страници, Лешок, Јуни,2020;
  7. Лешок од  Македонија во фотографии – Lesok from Macedonia in photos, издадена во Електронска форма на 355  ПДФ страници на ЦД Диск, Лешок, Декември 2020;
Kniga-Book-Mitko Pop Spiroski-Mojata Generacija ucenici od Lesok, Macedonia–korici-CD-Elektronska kniga
КНИГА-Наслов-Лешок од Македонија во фотографии од Митко Спироски
КНИГА-Мојата Генерација ученици 1949-50 од Лешок, Македонија

CD-Spiroski-JPG1.jpgsport-SonceCD-Makedonski narodni pesni-JPG-Sonce-Web

Leave a Reply