КНИГА 1 ( BOOK 1 ) -Фамилија СПИРОСКИ ( Family SPIROSKI )

CD-Spiroski-JPG1.jpg

Книгата, Поповската фамилија и род СПИРОСКИ (Онуфриевски-Лалошои-Главинои-Византијци ) од Лешок, Македонија, ја напишав во 2009 година. Книгата има вкупно 1578 страни, од кои текст во ПДФ формат од 949  страни и   Табели  (60 )   на 629 страни, кои се изрежани на  на  ЦД Дискот. Види, Додатоци во и кон книгата ( Р. бр. 1, стр. 897 -902). Во овој пост  ќе  ја  внесам целата содржина на книгата во 4 ( четири ) ТОМОВИ, а ќе внесам и  некои позначајни и поинтересни поднаслови и табели, кои се однесуваат за мојата фамилија и род  СПИРОСКИ од Лешок.

Бидејќи е многу голема книгата (текст од 1578 страни, преку  1240 фотографии и над  300 скенирани документи) и целата книга има   капацитет од  365 Мега бајти, а претворена во ПДФ формат со мала резолуција над 40 МБ, морав да ја поделам во ТОМОВИ (4), за истата да може да ја внесам и на ВЕб Сајтот: www.spiroski.com.mk.

ФАМИЛИЈА И РОД СПИРОСКИ – ЦЕЛА  КНИГА во (4 ТОМОВИ ) – во ПДФ Формат. 

 Прво  ја  давам Содржината на Книгата: Фамилија СПИРОСКИ:

Напоменувам дека во ТОМ-1, ТОМ-2  и  ТОМ -3, се текстови, а во  ТОМ-4 , се податоци во Табели (60).

ТОМ-1 / Текст ( 1 – 343 страна) во ВОРД  и  во ПДФ

ТОМ-2 / Текст ( 344 – 810 страна) во ВОРД  и во ПДФ

ТОМ -3 / Текст  ( 811 – 949 страна) во ВОРД  и во ПДФ

ТОМ -4 / – ТАБЕЛИ-ПРИЛОЗИ к0н книгата.
Книгата има  (60 ) Табели  на  ( 629  страни ) во Ексел – ПДФ Формат.

Во  Фолдерот: ТАБЕЛИ -Tables  од оваа Веб страна, ги внесов сите (60) Табели од книгата Фамилија СПИРОСКИ. Во ова поглавие: ТОМ-4, ќе   ги внесам   сите   табели, кои ги направив во Ексел и  ги претворив во  ПДФ  формат, а кои се прилог кон книгата:

Подолу внесувам некои поинтересни поглавија од текстот  од книгата:

Leave a Reply