КНИГА 1 ( BOOK 1 ) -Фамилија СПИРОСКИ ( Family SPIROSKI )

CD-Spiroski-JPG1.jpg

Книгата Поповската фамилија и род СПИРОСКИ (Онуфриевски-Лалошои-Главинои-Византијци ) од Лешок, ја напишав во 2009 година и во овој пост  ќе  внесувам некои поднаслови, кои се однесуваат за мојата фамилија и род  СПИРОСКИ од Лешок.

Leave a Reply