ЛЕШОК, Моето родно место

Лешок-Подгор-Долни Полог-Македонија

LE[OK FAMILIJA LALO[OI

Ова е  поднаслов од Мојата книга Поповската фамилија СПИРОСКИ…….

ПУПУНЦИ - ЛЕШАНИ

ПУПУНЕЦ

Leave a Reply