Родот Лалошои од Лешок според Илија Петрушевски

Во двете книги Лешок односно Лешек, Илија Петрушевски за прв пат ги запишува во книга податоците за Мојот свештенички род Лалошои од Лешок, како и за другите родови во Лешок. Но, моите истражувања и анализирањето на фактите и разните извори на податоци за мојот род Лалошои, со напишаните податоци од страна на Илија Петрушевски не се поклопуваат секаде, иако,  во најголем дел се сложуваме.

Leave a Reply