Седмо колено-богослов-учител Трпо

Трпо  Онуфриевски е син на поп Спиро од свештеничкиот род Лалошои од Лешок. Трпо завршил богословско-учителско  училиште во Призрен, а по завршувањето одлучил да работи како учител, а не како поп, бидејќи попови биле татко му Спиро и брат му Ѓиго (Глигорие) .Трпо бил првиот учен учител во Лешок, но, и во соседните села на Долни Полог. Трпо Онуфриевски бил многу  прогресивен и со јака национална и патриотска свест. Трпо се дружел со најпрогресивните лица од Тетово и пошироко.

  1. Родот ЛАЛОШОИ Лешок, Седмо колено – учител Трпо поп Спиро Онуфриевски од Лешок
  2. Потомците на Трпо Онуфриевски од Лешок
  3. Tabela br.6 – potomcite na TRPO Onufrievski od Lesok
  4. Значајни лица-претци од мојот род Лалошои од Лешок
  5. Содржина-Content-Popovskata familija i rod SPIROSKI od Lesok

Leave a Reply