2. ТАБЕЛИ ( TABLES )

Во Мојата книга Поповската фамилија и род СПИРОСКИ…… од Лешок, имам напишано многу текстови и објаснувања, но, поради подобро објаснување и прегледност изготвив многу табели, кои се прилог кон книгата  и затоа во продолжение ги презентирам.

Leave a Reply