4. Фамилија Ончевски

Новата фамилија Ончевски од  Лешок, потекнуваат од родот Лалошои од Лешок. Името фамилијата го добила по предокот поп Онуфрие, кој лицата во Лешок го викале поп Онче. Еден од шесте синови на поп Онче ( Онуфрие) бил Ѓорче и  неговите потомци формираат нова фамилија Ончевски.

  1. Фамилија Ончевски односно Ѓорчееј од родот Лалошои од Лешок, Македонија
  2. Tabela br.18-b – Familija ONCEVSKI -potomci na GORCE
  3. Rodot LALOSOI from Lesok, Macedonia

Leave a Reply