Родот Лалошои од Лешок, според потомците

За генеалогијата на родот Лалошои од Лешок се интересирале повеќе потомци, но, најповеќе се интересираа и дури и во текстови и книги запишаа: Татко ми Живко Спироски, Илија Јастревски, секако и Јас, Митко Спироски.