ЛЕШОК И СОСЕДНИТЕ СЕЛА

Во оваа страница  ќе  внесувам  текстови и книги од повеќе автори, кои  пишуваат за  ЛЕШОК, ПОЛОГ  и  ШАР ПЛАНИНА.

Група автори: ЛЕШОК И СОСЕДНИТЕ СЕЛА ( материјална и духовна култура) = LESHOK AND NEIGHBOURING  VILLAGES ( material and spiritual culture ), Издавач: Здружение ЛЕШОК , Скопје, 2005

Untitled-1

Leave a Reply